Kaip įsteigti transporto įmonę?

Pagal Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (toliau – KTK) 7 str. 2 d. vežėjas yra įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti krovinius. Tad pirmiausia reikia pasirinkti veiklos formą ir įsteigti įmonę, kurios veiklos tikslas būtų verstis krovinių vežimo veikla komerciniais tikslais. Lietuvoje populiarios įmonių formos yra individuali įmonė, mažoji bendrija, akcinė bendrovė. Bet populiariausia vis tik būtų uždaroji akcinė bendrovė.

Uždaroji akcinė bendrovė steigiama tokia tvarka:
• Sudaroma bendrovės steigimo sutartis. Kai bendrovę steigia vienas steigėjas, sudaromas bendrovės steigimo aktas;
• Steigėjai pateikia prašymą Juridinių asmenų registro tvarkytojui dėl pavadinimo laikino įtraukimo į Registrą;
• Atidaroma steigiamos bendrovės kaupiamoji sąskaita banke;
• Sumokamas ne mažesnis nei 2,5 tūkstančių eurų pradinis įnašas už pasirašytas akcijas; kiekvienas akcininkas įmoka ne mažiau kaip ¼ visų jo pasirašytų akcijų nominalios vertės ir pasirašytų akcijų viso nominalios vertės perviršio sumos; įmokėtų pradinių įnašų suma turi būti ne mažesnė už įstatyme nustatytą bendrovės minimalų įstatinį kapitalą, kuris yra 2,5 tūkstančių eurų; bendrovė įregistruojama po to, kai įmokėti visi pradiniai įnašai už pasirašytas akcijas; formuojant įstatinį kapitalą būtina atsižvelgti į įmonei keliamą tinkamos finansinės būklės reikalavimą; įmonės įstatinis kapitalas turėtų siekti 9 – 14 tūkstančių eurų, kad įmonei nekiltų nesklandumų dėl licencijos verstis transporto veikla gavimo;
• Nepiniginis įnašas, kuriuo numatoma iš dalies apmokėti bendrovės akcijas, iki bendrovės steigimo sutarties pasirašymo įvertinamas nepriklausomo turto vertintojo;
• Sušaukiamas steigiamasis susirinkimas, kuriame išrenkami bendrovės organų nariai (vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas arba bendrovės valdyba, jeigu ji yra sudaroma) ir patvirtinami įstatai. Steigiamasis susirinkimas nešaukiamas, jeigu steigimo sutartyje arba steigimo akte nurodomi pagal įstatus visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo uždarosios akcinės bendrovės organo nariai.
• Prieš pateikiant Registro tvarkytojui prašymą įregistruoti uždarąją akcinę bendrovę, notaras turi patvirtinti surašytų duomenų tikrumą, įstatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad uždarąją akcinę bendrovę registruoti galima.
• Bendrovė laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Reikalavimai įmonei ir licencijavimas

Krovinių vežimo krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos, už atlygį veiklą gali vykdyti tik vežėjai, turintys nustatyta tvarka išduotą licenciją (KTK 8 str. 1 d.).

Licencija nereikalinga:
1) universaliųjų pašto paslaugų teikėjams, vežantiems pašto siuntas;
2) vežant sugadintas ir avarijas patyrusias transporto priemones;
3) vežant vaistus (vaistinius preparatus), prietaisus, įrenginius ir kitus gaminius, reikalingus pirmajai medicinos pagalbai teikti atliekant gelbėjimo darbus, ypač stichinių nelaimių atveju;
4) krovinių vežimui motorinėmis transporto priemonėmis;
5) krovinių vežimui, jei laikomasi šių sąlygų: a) vežamas krovinys yra įmonės nuosavybė arba yra tos įmonės parduotas, nupirktas, išnuomotas, išsinuomotas, pagamintas, išgautas, apdorotas ar pataisytas; b) reiso tikslas yra krovinio vežimas savo reikmėms į ar iš įmonės arba jo judėjimas įmonėje arba už jos ribų; c) krovinį vežančias motorines transporto priemones vairuoja pagal sutartinę prievolę įmonės įdarbintas ar jai suteiktas personalas; d) krovinį vežančios transporto priemonės yra įmonės nuosavybė, yra įsigytos išsimokėtinai ar išsinuomotos, laikantis 2006-01-18 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/1/EB nustatytų sąlygų; ir e) toks vežimas yra tik pagalbinė įmonės veikla.

Priklausomai nuo transporto įmonės vykdomos veiklos pobūdžio, Lietuvoje Valstybinė kelių transporto inspekcija išduoda tokias licencijų rūšis:
1) licenciją verstis krovinių vežimu tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos;
2) licenciją verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais, kuri suteikia teisę vežti krovinius Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos;
3) licenciją verstis keleivių vežimu autobusais tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje;
4) licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, kuri suteikia teisę vežti keleivius Lietuvos Respublikos teritorijoje;
5) licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kuri suteikia teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje.

Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją, privalo atitikti šiuos reikalavimus:
a) turėti faktinę ir nuolatinę buveinę Lietuvoje;
b) būti nepriekaištingos reputacijos;
c) būti tinkamos finansinės būklės;
d) turėti reikalaujamą profesinę kompetenciją.

Vežėjo faktinei ir nuolatinei buveinei Lietuvoje keliami tokie reikalavimai:
1) turėti Lietuvoje buveinę ir patalpas, kuriose laikomi svarbiausi įmonės dokumentai, su kuriais Valstybinė kelių transporto inspekcija turėtų galimybę susipažinti;
2) turėti nuosavybės teise arba valdyti kitais teisėtais pagrindais buveinę su vežėjo valdymo centru arba buveinę ir vežėjo valdymo centrą.

Nepriekaištingos reputacijos reikalavimas keliamas vežėjui, vežėjo vadovui ir transporto vadybininkui. Vežėjas, vežėjo vadovas ir transporto vadybininkas nelaikomi turinčiais nepriekaištingą reputaciją, jeigu jiems paskirta administracinė nuobauda ir jie turi teistumą už administracinius pažeidimus, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus. Išskiriami tokie pažeidimai: 1) komercinės ir nemokumo teisės pažeidimai; 2) profesijos, susijusios su transporto veikla, apmokėjimo ir priėmimo į darbą sąlygų pažeidimai; 3) kelių eismo taisyklių pažeidimai; 4) pažeidimai, susiję su profesine atsakomybe; 5) prekyba žmonėmis ir narkotikais; 6) pažeidimai, susiję su vairuotojų vairavimo ir poilsio laiku, darbo laiku ir kontrolės prietaisų įrengimu bei naudojimu; 7) didžiausio leistino tarptautinio vežimo komercinių transporto priemonių svorio ir matmenų pažeidimai; 8) pradinės vairuotojų kvalifikacijos ir jų tęstinio mokymo pažeidimai; 9) pažeidimai, susiję su technine komercinių transporto priemonių būkle keliuose, įskaitant privalomą metinę motorinių transporto priemonių techninę apžiūrą; 10) pažeidimai, susiję su patekimu į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką arba, priklausomai nuo atvejo, su patekimu į keleivių gabenimo kelių transportu rinką; 11) pavojingų krovinių vežimo kelių transportu saugumo pažeidimai; 12) pažeidimai, susiję su greičio ribotuvų įrengimu ir naudojimu tam tikrų kategorijų transporto priemonėse; 13) pažeidimai, susiję su vairuotojo pažymėjimu, leidimu verstis profesine veikla bei gyvūnų vežimu. Nepriekaištingą reputaciją turinčiais nelaikomi ir teistieji ar baustieji už analogiškas veikas pagal užsienio valstybių teisės aktus.

Transporto vadybininku gali būti vežėjo juridinio asmens vadovas arba kitas jo darbuotojas, pats vežėjas fizinis asmuo arba eiti transporto vadybininko pareigas gali sutartimi vežėjo įgaliotas fizinis asmuo, turintis įgaliojimus faktiškai ir nepertraukiamai vadovauti vežėjo transporto veiklai, tai yra vadovauti kelių transporto priemonių eksploatavimui ir priežiūrai, tvirtinti transporto sutartis ir dokumentus, tvarkyti bendrąją apskaitą, paskirstyti užduotis vairuotojams ir krovinius transporto priemonėms, prižiūrėti eismo saugos procedūras. Transporto vadybininkas gali vadovauti ne daugiau kaip dviejų skirtingų vežėjų transporto veiklai, vykdomai naudojant iš viso ne daugiau kaip 30 transporto priemonių, turinčių licencijos kopijas. Vadovaujant vieno vežėjo transporto veiklai, transporto priemonių, turinčių licencijos kopijas, skaičius neribojamas.

Pažymėtina, kad vežėjas transporto vadovą gali paskirti transporto vadybininku, nes pagal Reglamento Nr. 1071/2009 4 str. 1 d. a) ir b) punktus transporto vadybininkas faktiškai ir nepertraukiamai vadovauja įmonės transporto veiklai bei turi būti realiai susijęs su įmone, kaip antai, yra jos direktorius.

Tinkamos finansinės būklės reikalavimas bus įvykdytas, jeigu kiekvienais metais vežėjai fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys disponuoja nuosavu kapitalu, kurių vertė ne mažesnė kaip 9 000 eurų, kai naudojama tik viena kelių transporto priemonė, o 5 000 eurų už kiekvieną papildomai naudojamą kelių transporto priemonę. Jeigu vežėjas dar neturi naudojamų kelių transporto priemonių, jo finansinė būklė vertinama pagal tą pačią tvarką, kaip naudojant vieną kelių transporto priemonę.

Profesinės kompetencijos reikalavimas, kurį privalo atitikti transporto vadybininkas, reiškia tam tikrą žinių lygį krovinių vežimo kelių transportu srityje. Žinios patikrinamos laikant privalomą egzaminą raštu, kurį sudaro klausimai iš civilinės, komercinės, socialinės, mokesčių teisės, įmonės verslo ir finansų valdymo, patekimo į rinką, techninių standartų ir techninių veiklos aspektų, saugaus eismo keliuose klausimai. Išlaikius egzaminą, Valstybinė kelių transporto inspekcija išduoda profesinės kompetencijos pažymėjimą. Profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarką nustato Susisiekimo ministerija (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. 3-124 „Dėl Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos patvirtinimo“.

Dokumentų pateikimas ir licencijos išdavimas

Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją arba pratęsti jos galiojimą, Valstybinei kelių transporto inspekcijai turi pateikti:
1) nustatytos formos prašymą;
2) asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją (jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo);
3) vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
4) dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę. Juridiniai asmenys pateikia metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją; fiziniai asmenys – nuosavo kapitalo ataskaitą;
5) jei vežėjo vadovas ir (ar) transporto vadybininkas anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantį dokumentą – paprastai kompetentingų institucijų išduotą pažymą, jog konkretus asmuo (ne)buvo patrauktas administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn;
6) asmens reputacijos anketą;
7) pažymą apie teistumą (neteistumą);
8) transporto vadybininko darbo sutartį arba sutartį su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas, arba vežėjo patvirtintą jų kopiją;
9) teisę į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą patvirtinančius dokumentus ir stovėjimo vietos planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas;
10) teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinančius dokumentus, jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su buveine ar vežėjo gyvenamąja vieta, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-12-07 nutarimo Nr. 1434 ,,Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 16 p.).

Licencijos išduodamos dešimčiai metų (KTK 8 str. 8 d., Taisyklių 14 p.). Tuo tarpu licencijos kopijos išduodamos tik iki licencijos galiojimo laiko pabaigos (Taisyklių 15 p.). Licencijos galiojimą pratęsiant išduodama nauja licencija (Taisyklių 17 p.).

Licencija išduodama per 30 dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo licencijas išduodančioje institucijoje. Tokiu pat terminu licencija pratęsiama arba atsisakoma licenciją išduoti/pratęsti (nurodžius priežastis raštu) (Taisyklių 22 punktas).

Įmonėms, turinčioms iki 2011 m. gruodžio 4 d. nustatyta tvarka išduotas kelių transporto veiklos licencijas, leidžiama verstis veikla iki licencijoje nurodytos datos, bet ne ilgiau kaip iki 2016 m. gruodžio 3 d., jeigu įmonė atitinka reikalavimus, nurodytus reglamento (EB) Nr.1071/2009 3 straipsnyje.

Vežėjas – fizinis asmuo

Vežėju taip pat gali būti fizinis asmuo (Reglamento Nr. 1071/2009 2 str. 4 d.). Pradėdamas šią veiklą fizinis asmuo turi pateikti prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą. Vežėjas fizinis asmuo veikia pagal verslo liudijimą. Fizinis asmuo, vykdantis krovinių gabenimo veiklą, privalo turėti licenciją, jam taikomi tokie pat buveinės, nepriekaištingos reputacijos, finansinės būklės, profesinės kompetencijos reikalavimai kaip ir juridiniam asmeniui (KTK 8 str.).

Žymos: , , , , ,

Šeimos ir sutuoktinio paveldėjimo teisė

Šeimos ir paveldėjimo teisė apima vedybų, skyrybų, santuokoje įgyto turto padalijimo ir santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartis bei klausimus dėl mirusio asmens palikto turto paveldėjimo. Mes padedame paruošti, sudaryti ir įregistruoti tokias sutartis. Konsultuojame savo klientus visais šeimos ir paveldėjimo teisės klausimais. Kokiais šeimos ir sutuoktinio paveldėjimo teisės klausimais suteiksime jums konsultacijas? Planuojant sudaryti santuoką […]

Plačiau

Ne laiku išduotos tachografo kortelės – ar galima gauti kompensaciją?

Advokatas Mindaugas Šimkūnas su žurnalistu Vadim Volovoj kalbėjosi apie situaciją, kai 2023 m. dėl Lietuvos transporto saugos administracijos uždelsimo išduoti naujos kartos tachografo korteles Lietuvos vežėjai galėjo patirti nuostolių, kas tokius nuostolius galėtų sudaryti, kaip juos apskaičiuoti, taip pat kam ir kokiu būdu būtų galima pareikšti reikalavimus dėl tokių nuostolių atlyginimo. Kviečiame susipažinti su Lietuvos vežėjų sąjungos inetnetinėje svetainėje https://vezejas.eu patalpintu straipsniu šia tema.

Plačiau

Nupirkote naudotą transporto priemonę ir pastebėjote, kad ji turi defektų? Sužinokite, ko galite reikalauti iš pardavėjo

Ar privaloma pirkėjui prieš įsigyjant naudotą transporto priemonę patikrinti jos techninę būklę (kokybę)? Yra situacijų, kai pardavęs netinkamos kokybės transporto priemonę, pardavėjas nėra atsakingas už jos defektus. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už pareigą perduoti tinkamą prekę nevykdymo, jeigu įrodo, kad sutarties sudarymo metu pirkėjas žinojo arba negalėjo nežinoti apie tai, jog daiktai neatitinka sutarties ar įprastų reikalavimų.

Plačiau
Žemėlapis