Įmonių ir komercinė teisė

Konsultuojame įmonių ir komercinės teisės klausimais.

Įmonių ir komercinė teisė

Mūsų komanda turi sukaupusi didžiulę patirtį konsultuojant Lietuvos ir užsienio klientus įmonių steigimo klausimais, atstovaujant įmonių įsigijimo ir susijungimo sandoriuose, rengiant ir vertinant akcijų perleidimo sandorius, sprendžiant įvairius įmonės veiklos klausimus, rengiant įmonių vidaus dokumentus. Vadovaudamiesi geriausia praktika klientams visuomet pasiūlome racionalų sprendimą įvairiose probleminėse situacijose.

Mūsų teikiamos paslaugos:

 • juridinių asmenų steigimas;
 • juridinių asmenų pertvarkymas, reorganizavimas;
 • įmonių įsigijimas;
 • akcijų perleidimo sandoriai;
 • akcininkų interesų atstovavimas, akcininkų sutarčių rengimas ir valdymo organų veiklos priežiūra;
 • bendrovių vidaus dokumentų rengimas;
 • visų teisinių formų įmonių steigimas (akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, mažųjų bendrijų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių, tikrųjų ūkinių bendrijų, komanditinių ūkinių bendrijų, individualių įmonių, viešųjų įstaigų, asociacijų, labdaros ir paramos fondų, bendrijų (gyvenamųjų namų statybos, daugiabučių namų savininkų, individualių gyvenamųjų namų savininkų, garažų savininkų, sodininkų)), dukterinių bendrovių, filialų, atstovybių steigimas ir registracija, steigimo dokumentų rengimas, įmonės steigimo proceso priežiūra ir t.t.;
 • įmonių steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų) pakeitimų teisinis įforminimas ir registracija: privalomų dokumentų paruošimas, patvirtinimas pas notarą, būtinų JAR formų užpildymas, direktoriaus ar vienintelio akcininko pasikeitimo įregistravimas Juridinių asmenų registre;
 • konsultavimas įmonės steigimo, teisinės formos pasirinkimo klausimais, bendrovės organų struktūros ir jų tarpusavio santykių, įmonių kolegialių bei vienasmenių valdymo organų įsipareigojimų, teisinės atsakomybės ir atskaitomybės klausimais, juridinio asmens veiklos ir akcininkų teisių klausimais, verslo ir ūkinės komercinės veiklos teisinio reguliavimo, įmonių valdymo, bankroto ir nemokumo klausimais;
 • įmonės akcininkų susirinkimų organizavimas, darbotvarkės rengimas, susirinkimų vedimas, konsultavimas priimtų sprendimų klausimais, dokumentacijos tvarkymas;
 • įmonių dalyvių sutarčių, įmonių dalyvių balsavimo sutarčių rengimas, įmonių dalyvių susirinkimų protokolų (nutarimų), įmonės vidaus dokumentų: valdymo organų reglamentų, įmonių kolegialių valdymo organų nutarimų bei vienasmenių valdymo organų įsakymų, protokolų, sprendimų ir jų priedų, įmonių valdymo organų darbo reglamentų bei įmonių darbuotojų darbo aprašymų rengimas, vertybinių popierių išleidimo (emisijos), perleidimo dokumentų rengimas, įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo dokumentų rengimas;
 • įmonių vidaus dokumentų tvarkymas, suderinimas su įmonių teisės reikalavimais;
 • akcininkų atstovavimas santykiuose su kitais akcininkais ar juridiniu asmeniu, teisės į informaciją įgyvendinimas, atstovavimas visuotiniame akcininkų susirinkime, akcininkų sutarčių, balsavimo sutarčių rengimas, valdymo organų veiklos priežiūra, visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų ginčijimas teisme, juridinio asmens valdymo organų padarytos žalos išieškojimas, įmonės atstovavimas valstybės ar savivaldybės turto privatizavimo procese;
 • pagalba gaunant valstybės ir vietos savivaldos institucijų ūkinės veiklos licencijas (leidimus);
 • konsultavimas įmonių susijungimo, prijungimo, pertvarkymo, įsigijimo, pardavimo ir likvidavimo, mokesčių, viešųjų pirkimų klausimais;
 • įmonių pertvarkymas, restruktūrizavimas, reorganizavimas jungimo ir skaidymo būdu, įmonių likvidavimas, reikalingų dokumentų parengimas, bankroto ir restruktūrizavimo procesai;
 • įmonės sudarytų sandorių teisinis auditas, ieškinių dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais rengimas;
 • dokumentų, būtinų įmonės perleidimui ar įsigijimui, akcijų pardavimui ar įsigijimui, parengimas.

Asmens duomenų apsauga:

 • atitikties duomenų apsaugos reikalavimams auditas;
 • duomenų apsaugos dokumentų paketo rengimas;
 • duomenų tvarkymo sutarčių rengimas;
 • atstovavimas teisminiuose ir neteisminiuose ginčuose duomenų apsaugos srityse;
 • konsultavimas kitais su duomenų apsauga susijusiais klausimais.
Patirtis:
 • Parengėme duomenų apsaugos dokumentų paketą asociacijai, vienijančiai daugiau nei 60 įmonių ir organizacijų.
 • Parengėme duomenų apsaugos dokumentų paketą bendrovei, veikiančiai Baltijos šalyse didmeninės prekybos srityje. Taip pat konsultavome dėl užsieniečių darbuotojų, kaip duomenų subjektų, teisių įgyvendinimo bendrovėje.
 • Konsultavome tarptautinės saugumo technologijų įmonės atstovus Lietuvoje. Padėjome įvertinti duomenų tvarkymo sutarčių pasirašymo reikalingumą.
 • Konsultavome tarptautinę logistikos įmonių grupę ekspedijavimo teisinių santykių klausimais, rengėme ekspedijavimo visomis transporto rūšimis krovinių ekspedijavimo sutarties projektus, atlikome teisinį planuojamų pasirašyti krovinių transportavimo, ekspedijavimo sutarčių įvertinimą, konsultavome įmonių tesės klausimais.
 • Konsultavome Vokietijos įmonę preparatų, reikalingų farmaciniams produktams gaminti importo iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką ir su tuo susijusiais mokestiniais klausimais, vaistinių preparatų gamybos, platinimo, eksportavimo ir tokių veiklų licencijavimo klausimais, registravimosi muitinės prievolininku klausimais.
  • Konsultavome trečiosios šalies įmonę negyvūninio maisto produktų importavimo į Lietuvos Respubliką ir su tuo susijusiais mokestiniais, produktų saugos ir kokybės klausimais.
  • Konsultavome įmonę, užsiimančią techninių dujų gamyba ir prekyba, atliekų tvarkymo, mokesčių už aplinkos teršimą klausimais.
  • Konsultavome įmonę naftos produktų importo iš trečiųjų šalių, prekybos naftos produktais licencijavimo ir su tuo susijusios mokestinės aplinkos klausimais.
  • Konsultavome šaldytų maisto produktų gamybos įmonę mokesčių klausimais, kai prekės tiekiamos į trečiąsias šalis.
  • Sėkmingai atstovavome vežėją iš trečiosios šalies arbitražo teisme Lietuvoje dėl užmokesčio už krovinių vežimą priteisimo iš Lietuvoje veikiančios įmonės.
  • Konsultavome vienai didžiausių logistikos grupių Europoje priklausančią Lietuvos ekspedicinę įmonę muitinės sandėlių steigimo bei muitinės tarpininkų registravimo klausimais.
  • Belgijos teisme sėkmingai atstovavome gaisrinių automobilių gamyba bei prekyba Lietuvos ir užsienio rinkose užsiimančią įmonę byloje prieš įrangos tiekėją dėl skolos priteisimo.
  • Konsultavome Latvijos įmonę avalynės importo į Lietuvą iš trečiųjų šalių, mokestinės aplinkos, prekybą avalyne reglamentuojančių teisės aktų klausimais.
  • Sėkmingai atstovavome naftos produktų importuotoją mokestiniame ginče su Muitinės departamentu. Per teismą įpareigojome Muitinės departamentą importuotoms prekėms pripažinti tarifinę preferenciją ir panaikinti papildomus mokesčius.
  • Sėkmingai atstovavome Lietuvos transporto įmonę byloje dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo. Ieškinys (virš 200 tūkst. LTL) buvo atmestas.
  • Sėkmingai atstovavome tarptautinei įmonių grupei priklausantį laivų statytoją iš Latvijos byloje dėl žalos atlyginimo prieš jūrinių konstrukcijų gamyba ir remontu užsiimančią Lietuvos įmonę.
  • Konsultavome kompleksinius geležinkelių transporto sprendimus teikiančią įmonę prekinių vagonų techninės priežiūros organizavimo paslaugų teikimo klausimais, rengėme prekinių vagonų techninės priežiūros organizavimo paslaugų teikimo sutarties projektą.
  • Konsultavome gamybinę-inžinerinę įmonę dėl užsienio investuotojo pritraukimo, įmonės akcininkų valdomo nekilnojamojo turto ir dalies verslo pardavimo, įstatinio kapitalo didinimo klausimais.
  • Konsultavome tarptautiniam koncernui priklausančią durpių gavybos ir substratų gamybos bendrovę dėl vežėjų ir ekspeditorių atsakomybės, krovinių gabenimo procese egzistuojančių rizikų sureguliavimo, rengėme ilgalaikių vežimo ir ekspedijavimo sutarčių projektus.
  • Konsultavome sėkmingą plėtrą užsienio rinkose vykdančią Lietuvos elektronikos inžinerijos įmonę produkcijos eksporto į trečiąsias šalis klausimais, rengėme produkcijos gamybos ir platinimo sutartis, konsultavome intelektinės nuosavybės apsaugos, darbo teisinių santykių, konfidencialios informacijos apsaugos, darbuotojų konkurencijos ribojimo klausimais.
  • Konsultavome miško grybų ir uogų didmenine prekyba užsiimančią Lietuvos įmonę dėl šaldytų ir džiovintų maisto produktų mažmeninės prekybos verslo įsigijimo ir perėmimo, rengėme su šia veikla susijusių sutarčių projektus.
Daugiau
Mažiau

Įtariamųjų ir kaltinamųjų gynyba, atstovavimas nukentėjusiesiems, susitarimai dėl žalos atlyginimo.

Taikos sutartys, skundai, ieškiniai, atsikirtimai ir paaiškinimai.

Vedybų, separacijos, santuokoje įgyto turto padalijimo, santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartys.

Žemėlapis