Įmonių restruktūrizavimas

Įmonių bankroto valdymo departamento duomenimis 2009-11-11 buvo vykdoma 2444, o baigta 5838 bankroto procedūrų. Restruktūrizavimo procedūrų vykdyta tik 53, o baigta – 5. Matyti, jog dauguma įmonių, susidūrusių su savo ar kontrahento finansiniais sunkumais kur kas dažniau inicijuoja bankroto, o ne restruktūrizavimo procedūrą.

Dažnai bankroto bylos keliamos įmonėms, tebevykdančioms ūkinę komercinę veiklą. Tokiai įmonei inicijuota bankroto procedūra ne visada garantuoja, jog kreditoriaus, pareiškusio ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, interesai bus apginti. Kartais įmonei bankroto byla neiškeliama, nes ji neatitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nustatytų kriterijų, pvz. įmonės pradelsti įsipareigojimai neviršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Dažnai iškėlus įmonei bankroto bylą, paaiškėja, kad įmonė turto neturi ar turi nepakankamai, jog patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus. Tokiu būdu nelaimi nei viena ginčo šalis. Tuo tarpu įmonės restruktūrizavimo procedūra suteikia galimybę atkurti įmonės mokumą, išsaugoti į ją įdėtą darbą ir jo rezultatus, klientus, žinomumą, tai, ko taip reikia dažnai naujai įsteigtai įmonei. Pabrėžtina, jog teismui iškėlus įmonei restruktūrizavimo bylą, bankroto bylos iškelti negalima.

Atsižvelgiant į tai, svarstytinas įmonės galimo restruktūrizavimo klausimas.

Įmonės restruktūrizavimas – procedūra, kurios metu įmonėms, turinčioms laikinų finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos, sudaromos sąlygos išsaugoti ir plėtoti veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto. Tokios procedūros metu dažniausiai pakeičiama restruktūrizuojamos įmonės ūkinės veiklos rūšis, modernizuojama gamyba, tobulinamas darbo organizavimas, parduodamas įmonės turtas ar jos dalis, priimamas kitų įmonių turtas jas jungiant ar skaidant, įgyvendinamos techninės, ekonominės bei organizacinės priemonės, skirtos įmonės mokumui atkurti, pakeičiami įmonės įsipareigojimų kreditoriams dydžiai ar vykdymo terminai.

Pabrėžtina, jog restruktūrizavimo proceso negalima pradėti, jei įmonei iškelta bankroto byla (arba bankroto procesas pradėtas ne teismo tvarka), įmonė nebevykdo ūkinės komercinės veiklos arba įmonė nepažeidžia Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatyme nustatytų atsiskaitymo su kreditoriais terminų.

Pareiškimą teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo gali pateikti įmonės vadovas arba kreditoriai. Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei turi teisę pareikšti ne tik įmonės vadovas, kreditoriai, bet ir įmonės savininkas. Teismas, priimdamas nutartį iškelti restruktūrizavimo bylą, paskiria įmonės administratorių. Administratorius paprastai skiriamas įmonės restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui iki planas patvirtinamas teisme. Kreditoriams nusprendus, teismas gali administratorių paskirti ir plano įgyvendinimo laikotarpiui. Pabrėžtina, jog priešingai nei bankroto procedūros atveju įmonės valdymo organai išsaugo savo įgaliojimus. Jų veiklą rengiant restruktūrizavimo planą prižiūri administratorius, o planą įgyvendinant kreditorių susirinkimo primininkas ir administratorius (jei jis paskirtas kreditorių susirinkimui nutarus).

Restruktūrizavimo plane be kita ko nurodomos priemonės ir veiksmai, kurių bus imtasi įmonės mokumui atkurti, skolos kreditoriams bei jų grąžinimo terminai. Restruktūrizavimo planą, kuriam pritarė kreditoriai, administratoriaus teikimu tvirtina teismas. Konkreti įmonės restruktūrizavimo proceso trukmė nustatoma restruktūrizavimo plane. Procesas negali būti ilgesnis nei 4 metai. Teismas, esant kreditorių susirinkimo nutarimui, maksimalų terminą gali pratęsti dar vieneriems metams.

Restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai turi teisę gauti informaciją apie restruktūrizacijos procesą, teikti pasiūlymus dėl restruktūrizavimo plano ir jam pritarti , dalyvauti kreditorių susirinkimuose. Juose kreditoriai išrenka asmenis, kurie prižiūri restruktūrizavimo plano įgyvendinimą, gali inicijuoti administratoriaus pakeitimą, restruktūrizavimo plano pakeitimus. Akcentuotina, jog kreditoriui sutinkant, piniginę prievolę galima pakeisti kita prievole ir atsiskaityti restruktūrizuojamos įmonės turti ar akcijomis. Kreditoriai taip pat gali atidėti savo reikalavimų, atsiradusių iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, įvykdymo terminus, atsisakyti visų reikalavimų (jų dalies). Šias nuolaidas gali taikyti ir privalomųjų įmokų administratoriai.

Įmonės restruktūrizavimo procesas baigiasi atkūrus įmonės mokumą, atsiskaičius su kreditoriais, pasiekus kitus restruktūrizavimo plane iškeltus tikslus. Kreditorių susirinkimui nepritarus restruktūrizacijos projektui, įmonės dalyviams nepriėmus sprendimo įmonę restruktūrizuoti arba paaiškėjus, kad pateikta informacija apie įmonės ekonominę būklę buvo neteisinga, dėl ko restruktūrizavimo planas negali būti įvykdytas ar išaiškėjus, jog plane numatytos priemonės nebus įgyvendintos, restruktūrizavimo byla nutraukiama. Akcentuotina, jog atsiradus pagrindui iškelti įmonei bankroto bylą, kai ji vykdo restruktūrizacijos planą, o teismas gauna pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas nutartimi restruktūrizavimo bylą nutraukia ir iškelia įmonei bankroto bylą.

Žymos: , , , ,

Vežėjų civilinės atsakomybės (CMR) draudimas – skirtinga didelio neatsargumo samprata vežimo ir draudimo santykiuose

Konstatuodami didelį vežėjo neatsargumą ir pripažindami įvykius nedraudžiamaisiais draudikai dažnai nepagrįstai remiasi didelio neatsargumo samprata, suformuota taikant CMR konvenciją, t.y. sprendžiant ginčus tarp krovinių vežėjų ir siuntėjų.

Plačiau

Vežėjo atsakomybė krovinius gabenant atvira (be tento) transporto priemone (autovežiu)

Automobilių gabenimas atvirais (be tento) autovežiais yra įprasta krovinių transportavimo veikla, tačiau dažnai tik kilus atsakomybei dėl gabenamam kroviniui (lengviesiems automobiliams) padarytos žalos, vežėjas sužino apie vežimo sutartimi prisiimtas rizikas.

Plačiau

Lietuvos transporto įmonių ir jos vairuotojų teisiniai ginčai: atsakomybė už nelegalių asmenų gabenimą JK

Jungtinės Karalystės įstatymai už nelegalių asmenų gabenimą numato iki 2.000 svarų sterlingų baudą už kiekvieną nelegalų asmenį. Nepaisant numatytos atsakomybės, ir transporto įmonės, ir jų vairuotojai ne visuomet imasi reikiamų priemonių ir vykdo saugumo reikalavimus.

Plačiau
Žemėlapis