SENT įstatymo taikymas Lenkijoje

2017-04-18 Lenkijoje įsigaliojo krovinių vežimo keliais stebėjimo sistemos įstatymas (toliau – SENT), kurio tikslas – sumažinti sukčiavimo mastą pridėtinės vertės mokesčio (PVM) srityje ir apriboti nelegalią akcizais apmokestinamų prekių apyvartą.

SENT įstatymas numato privalomą prekių pervežimų deklaravimą elektroninėje muitinės tarnybos paslaugų platformoje (PUESC), kai gabenamos prekės, turinčios CN 2207 (etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 proc. tūrio), CN 2707 (alyva ir kiti aukštos temperatūros akmens anglių deguto distiliavimo produktai), CN 2710 (naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų (išskyrus neapdorotas) ir produktai, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės, ir šios alyvos yra pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys), CN 2905 (alifatiniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai), CN 2917 (polikarboksirūgštys, jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai), CN 3403 (tepimo priemonės), CN 3811 (antidetonaciniai preparatai, oksidacijos inhibitoriai, dervų susidarymo inhibitoriai, tirštikliai, antikoroziniai preparatai ir kiti paruošti alyvų (įskaitant benziną) arba kitų skysčių, naudojamų tiems patiems tikslams kaip ir alyvos), CN 3814 (sudėtiniai organiniai tirpikliai ir skiedikliai, paruoštos dažų arba lakų šalinimo priemonės), CN 3820 (antifriziniai preparatai ir paruošti apsaugos nuo apledėjimo skysčiai), CN 3824 (paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai; chemijos produktai ir chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų gaminiai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), CN 3826 (biodyzelinas ir jo mišiniai, kurių sudėtyje nėra arba yra mažiau kaip 70% masės naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų) numerius. PUESC sistemoje taip pat turi būti deklaruojami denatūruoto alkoholio, jei siuntos tūris viršija 500 litrų, ir džiovinto tabako, kuris apmokestinamas pagal Lenkijos Respublikos akcizų įstatymų nuostatas ir yra nepažymėtas kaip akcizinė prekė, pervežimai. 2018-05-10 SENT įstatymas buvo papildytas 3 straipsnio 2 dalies 3 a punktu, numatančiu, kad PUESC sistemoje turi būti deklaruojami tam tikros rūšies vaistų, medicinos prietaisų, specialios paskirties maisto produktų (toliau – medicinos priemonės) pervežimai. Medicinos priemonės, kurių pervežimui taikomos SENT įstatymo nuostatos, yra nurodomos Lenkijos finansų ministro pranešimuose (prieiga per internetą: <https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenia-ministra-zdrowia-lista-lekow-refundowanych>).

Viena pagrindinių SENT įstatyme nustatytų pareigų yra planuojamo pervežimo deklaravimas PUESC sistemoje (SENT įstatymo 5 straipsnis, SENT įstatymo 6 straipsnis, SENT įstatymo 7 straipsnis). Pareiga deklaruoti prekių pervežimą PUESC sistemoje, priklauso nuo prekių gabenimo maršruto (jei iš Lenkijos – deklaruoja siuntėjas (SENT 5 straipsnio 1 dalis), jei į Lenkiją – deklaruoja gavėjas (SENT 6 straipsnio 1 dalis), kai prekės gabenamos tranzitu (per Lenkijos valstybę) – deklaruoja vežėjas (SENT 7 straipsnio 1 dalis)). Jei prekių pervežimas (tiek iš Lenkijos, tiek į Lenkiją, tiek tranzitu) nedeklaruotas PUESC sistemoje (negautas registracijos numeris), siuntėjui, gavėjui arba vežėjui skiriama 46% deklaruotinų pervežamų prekių grynosios vertės bauda, ne mažiau kaip 20.000,00 PLN (SENT įstatymo 21 straipsnis, 22 straipsnis). Duomenys apie prekių kiekį, masę ar tūrį laikomi teisingais, jei faktinis prekių kiekis, masė ar tūris nuo deklaruojamų skiriasi ne daugiau kaip 10% (SENT įstatymo 23 straipsnis).

Nepaisant to, kad pervežant prekes tiek į Lenkiją, tiek iš Lenkijos, deklaruoti prekių pervežimą PUESC sistemoje turi siuntėjas arba gavėjas, tam tikrus duomenis PUESC sistemoje (pvz., pavadinimą, buveinės adresą, vežėjo mokesčių mokėtojo numerį, transporto priemonės registracijos numerį ir pan.) turi savarankiškai deklaruoti ir vežėjas. Jei vežėjas nedeklaruoja PUESC sistemoje, tarkim, pavadinimo, buveinės adreso, mokesčių mokėtojo numerio ir pan., vežėjui skiriama 5.000,00 PLN bauda (SENT įstatymo 22 straipsnio 2 dalis).

SENT 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog pervežimo deklaracijoje apie pervežamas prekes pateikti duomenys negali būti keičiami, jei šie duomenys nurodomi neteisingai, vežėjas, siuntėjas arba gavėjas turi atšaukti pervežimo deklaravimą PUESC sistemoje ir iš naujo jį deklaruoti, nurodydamas teisingus duomenis. Tuo tarpu, kai norima pakeisti duomenis PUESC sistemoje apie transporto priemonę, maršrutą ir pan., nebūtina atšaukti pervežimo deklaravimo, pakanka atnaujinti duomenis PUESC sistemoje. Lenkijos žemesnės instancijos teismas yra pripažinęs, kad duomenų neatnaujinimas PUESC sistemoje ilgiau nei 5 val. yra laikomas SENT 8 straipsnyje nustatytos pareigos pažeidimu (WSA w Krakowie III SA/Kr 616/18). Duomenys PUESC sistemoje turi būti atnaujinami, kaip įmanoma greičiau. Neatnaujinus duomenų PUESC sistemoje, atitinkamai vežėjui, siuntėjui ar gavėjui skiriama 10.000,00 PLN bauda (atkreiptinas dėmesys, kad bauda dėl SENT 8 straipsnio nuostatų nevykdymo gali būti neskiriama, jei nebuvo galimybės prisijungti prie PUESC sistemos).

Muitinės ir mokesčių įstaiga (toliau – MT) gali nuspręsti neskirti baudos siuntėjui, gavėjui ar vežėjui, kai SENT įstatymo nuostatos pažeidžiamos dėl „pateisinamo“ siuntėjo, gavėjo, vežėjo intereso, arba nustačiusi, kad egzistuoja viešasis interesas (SENT įstatymo 21 straipsnio 3 dalis, 22 straipsnio 3 dalis, 24 straipsnio 3 dalis). SENT įstatymas nepateikia nei „pateisinamo intereso“, nei viešojo intereso apibrėžimo, tačiau Lenkijos Aukščiausiasis Administracinis Teismas (toliau – LAAT) yra išaiškinęs, kad MT turi turėti pavyzdinį sąrašą, kuriame būtų nurodomi atvejai, kada egzistuoja viešasis interesas, ir prieš priimdama sprendimą skirti ar neskirti baudą, MT turi įvertinti, ar egzistuoja viešasis interesas (LAAT 2018 m. gruodžio 7 d. sprendimas). MT taip pat gali atsisakyti skirti baudą: pirma, jeigu atsisakymas nėra valstybės pagalba, antra, atsisakymas yra pagalba de minimis, trečia, atsisakymas yra pagalba de minimis žemės ūkiui, arba žuvininkystei, skiriama atsižvelgiant į Europos Sąjungos numatytas tokios pagalbos teikimo sąlygas, arba yra speciali valstybės pagalba pagal atitinkamus Lenkijos Respublikos įstatymus (SENT 26 straipsnio 3 dalis).

SENT įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad prekių pervežimo kontrolę užtikrina muitinės ir mokesčių tarnybos pareigūnai (toliau – kontrolieriai). Jei krovinio patikrinimo metu kontrolierius nustato, kad yra pažeistos atitinkamos SENT įstatymo nuostatos, surašomas pažeidimo protokolas. Tuomet atitinkamos muitinės ir mokesčių tarnybos vadovas (toliau – MT vadovas) surašo kreipimąsi dėl baudos skyrimo (lenk. “Postanowienie”, dokumente trumpai aprašomos faktinės aplinkybės, įvardijamos pažeistos SENT įstatymo nuostatos, nurodoma, kokias teises ir pareigas turi pažeidėjas), į kurį vežėjas (siuntėjas, gavėjas) gali pateikti atsakymą (pateikiamas paaiškinimas dėl įvykusio pažeidimo, pridedami įrodymai, jeigu tokie yra). MT vadovas, prieš priimdamas sprendimą, dar kartą kreipiasi į vežėją, kad pastarasis pateiktų paaiškinimą dėl byloje esančios medžiagos, nustatyto pažeidimo, tačiau ir šiuo atveju vežėjas neturi pareigos pateikti paaiškinimą. MT vadovas, atsižvelgęs į turimus įrodymus, vežėjo pateiktus paaiškinimus, nusprendžia skirti baudą arba nutraukti bylą ir neskirti baudos. Jeigu MT vadovas skiria baudą, vežėjas (siuntėjas, gavėjas) turi teisę apskųsti MT vadovo sprendimą. Skundas teikiamas mokesčių inspekcijos vietos administracijos vadovui (lenk. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, toliau – MI vadovas) per atitinkamą muitinės ir mokesčių tarnybą. Skundas gali būti paduotas per 14 d. nuo MT vadovo sprendimo gavimo dienos (naikinamasis terminas). MI vadovas, išnagrinėjęs bylą, turi teisę: pirma, MT vadovo sprendimą palikti nepakeistą, antra, panaikinti MT vadovo sprendimą (visą ar iš dalies) ir priimti naują sprendimą, trečia, nutraukti apskundimo procesą, ketvirta, panaikinti MT vadovo sprendimą ir perduoti bylą MT vadovui nagrinėti iš naujo. Šiuo atveju galioja visuotinai žinomas principas: „non reformationis in peius“ (liet. draudimas priimti blogesnį sprendimą), kuriuo vadovaujantis MI vadovas negali dėl vežėjo priimti blogesnio sprendimo nei priėmė MT vadovas (pavyzdžiui, skirti papildomą baudą). Jeigu MI vadovas nusprendžiaMT vadovo sprendimą palikti nepakeistą, vežėjas turi teisę skųsti MI vadovo sprendimą atitinkamam Lenkijos administraciniam teismui (nagrinėjama bendra Lenkijos administracinių bylų teisenos tvarka).

Žymos: , ,

Šeimos ir sutuoktinio paveldėjimo teisė

Šeimos ir paveldėjimo teisė apima vedybų, skyrybų, santuokoje įgyto turto padalijimo ir santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartis bei klausimus dėl mirusio asmens palikto turto paveldėjimo. Mes padedame paruošti, sudaryti ir įregistruoti tokias sutartis. Konsultuojame savo klientus visais šeimos ir paveldėjimo teisės klausimais. Kokiais šeimos ir sutuoktinio paveldėjimo teisės klausimais suteiksime jums konsultacijas? Planuojant sudaryti santuoką […]

Plačiau

Ne laiku išduotos tachografo kortelės – ar galima gauti kompensaciją?

Advokatas Mindaugas Šimkūnas su žurnalistu Vadim Volovoj kalbėjosi apie situaciją, kai 2023 m. dėl Lietuvos transporto saugos administracijos uždelsimo išduoti naujos kartos tachografo korteles Lietuvos vežėjai galėjo patirti nuostolių, kas tokius nuostolius galėtų sudaryti, kaip juos apskaičiuoti, taip pat kam ir kokiu būdu būtų galima pareikšti reikalavimus dėl tokių nuostolių atlyginimo. Kviečiame susipažinti su Lietuvos vežėjų sąjungos inetnetinėje svetainėje https://vezejas.eu patalpintu straipsniu šia tema.

Plačiau

Nupirkote naudotą transporto priemonę ir pastebėjote, kad ji turi defektų? Sužinokite, ko galite reikalauti iš pardavėjo

Ar privaloma pirkėjui prieš įsigyjant naudotą transporto priemonę patikrinti jos techninę būklę (kokybę)? Yra situacijų, kai pardavęs netinkamos kokybės transporto priemonę, pardavėjas nėra atsakingas už jos defektus. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už pareigą perduoti tinkamą prekę nevykdymo, jeigu įrodo, kad sutarties sudarymo metu pirkėjas žinojo arba negalėjo nežinoti apie tai, jog daiktai neatitinka sutarties ar įprastų reikalavimų.

Plačiau
Žemėlapis