Fizinių asmenų bankroto procedūra Lietuvoje ir Latvijoje

Fizinių asmens bankrotas – pakankamai sena procedūra Europoje, tačiau Lietuvoje pradėta taikyti visai neseniai, 2013 m. įsigaliojus Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymui. Fizinių asmenų bankroto paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ar individualią veiklą vykdančio asmens mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą. Kol nebuvo priimtas minėtas įstatymas, fizinio asmens kreditoriai galėjo išieškojimą tęsti kone visą gyvenimą. Tačiau įsigaliojus Fizinių asmenų bankroto įstatymui, situacija iš esmės pasikeitė, nors ir liko pakankamai sudėtinga bei reikalaujanti daug laiko.

Kas gali kreiptis dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Lietuvoje?

Dėl bankroto bylos pradėjimo gali kreiptis Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje turintys asmenys bei Lietuvoje nuolatinę gyvenamąją vietą turintys ir čia pajamas gaunantys asmenys (asmenys, kurių turtinių interesų vieta yra Lietuvos Respublikoje). Visgi yra apribojimai, kuriems esant teismas atsisako asmeniui iškelti bankroto bylą:

– asmens skolos neviršija 25 minimalių mėnesinių užmokesčių (MMA);

– paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, neprivalėdamas sudaryti šių sandorių, ar kitokių veiksmų, kurie Civilinio kodekso nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais;

– paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus dėl savo žalingų įpročių (piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis, azartinių lošimų ir pan.);

– paaiškėja, kad fizinis asmuo yra nubaustas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 207, 208, 209, 216, 222, 223 straipsniuose, ir jo teistumas nėra išnykęs, jeigu dėl to jis tapo nemokus;

– nuo fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar pabaigos nepraėję 10 metų;

– paaiškėja, kad fiziniam asmeniui yra iškelta neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens (pvz. individualios įmonės), kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla.

Kaip yra pradedama fizinio asmens bankroto procedūra Lietuvoje?

Fizinis asmuo pareiškimą iškelti bankroto bylą pateikia vietovės, kurioje yra fizinio asmens gyvenamoji vieta, apylinkės teismui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Svarbu tai, jog asmuo, prieš kreipiantis į teismą, registruotu paštu turi informuoti visus kreditorius, kuriems yra skolingas. Apie tokį sprendimą asmuo turi informuoti visus kreditorius ne vėliau kaip prieš mėnesį iki paduodant pareiškimą teismui. Palyginimui su bankroto procedūra Latvijoje, šis reikalavimas nėra taikomas.

Kokios yra fizinio asmens bankroto stadijos?

1) Visų pirma, yra įspėjami visi asmens kreditoriai, jog ketinatės kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo.

2) Toliau teismui reikia pateikti visus dokumentus apie asmens pajamas, turtą, kreditorius, įkeistą turtą, skolininkus, teisme iškeltas bylas, išlaikomus asmenis ir kitus dokumentus, susijusius su asmens mokumu. Teismas gali paprašyti pateikti papildomus dokumentus.

3) Ieškinys su visais dokumentais yra paduodamas asmens gyvenamosios vietos apylinkės teismui.

4) Asmens dalyvavimas teismo posėdyje yra būtinas. Teismo posėdžio metu yra užduodami dėl bankroto bylos iškėlimo bei kiti su byla susiję klausimai.

5) Teismui priėmus nutartį, jog bankroto byla jums gali būti iškelta, bus paskiriamas bankroto administratorius bei įpareigojama sudaryti bei pateikti teismui patvirtinti mokumo atkūrimo planą.

Kokia fizinio asmens bankroto procedūros trukmė?

Sudarius bei patvirtinus mokumo atkūrimo planą, jo įgyvendinimo trukmė yra 3 metai. Tai reiškia, jog per 3 metus, pagal sudarytą planą, turėsite atlikti visus plane nustatytus mokėjimus. Atlikus paskutinį plane nustatytą mokėjimą, teismas priima nutartį pabaigti fizinio asmens bankroto procedūrą.

Koks yra bankroto proceso rezultatas?

Teismui priėmus nutartį užbaigti fizinio asmens bankroto procesą, skolos kreditoriams (išskyrus anksčiau minėtas) bus nurašytos bei asmuo taps atleistas nuo skolinių įsipareigojimų, taip pat bus atkurtas jo mokumas.

 

Fizinių asmenų bankroto procedūra Latvijoje

Latvijoje fizinių asmenų bankroto įstatymas buvo priimtas 2008 m., kuris yra žymiai liberalesnis, palyginti su Lietuva. Fizinio asmens bankroto procedūra yra šiek tiek paprastesnė, o priklausomai nuo skolų sumos ir greitesnė. Būtent dėl to nemaža dalis Lietuvos gyventojų renkasi iškelti bankroto bylą būtent Latvijoje. Nauja Latvijos nemokumo įstatymo redakcija suteikia galimybę specialios procedūros pagalba asmeniui, kuris negali įvykdyti savo įsipareigojimų skolininkui, per keletą metų panaikinti savo skolas bei ir vėl tapti mokus. Nemokumo procedūra asmeniui iškeliama teismo sprendimu, kuri susideda iš 2 etapų: 1) bankroto proceso, kurios metu, skolininkui priklausantis turtas yra parduodamas per 6 mėnesių laikotarpį ir 2) etapo, kurio metu anuliuojami visi kreditoriniai įsipareigojimai (skolos), kuomet skolininkas 1/3 savo atlyginimo sumoka kreditoriams. Proceso trukmė priklauso nuo skolinių įsipareigojimų dydžio, tačiau bet kuriuo atveju negali viršyti 3 metų laikotarpio.

Kas gali kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo Latvijoje?

Dėl bankroto bylos iškėlimo gali kreiptis visi nemokūs asmenys, atitinkantis įstatyme nustatytas sąlygas ir kurių skolų suma viršija 5000 EUR. Taip pat fizinis asmuo turi turėti ekonominių interesų centrą Latvijoje, t.y. asmuo privalo būti mokesčių mokėtoju Latvijos Respublikoje ne mažiau kaip 6 mėnesius. Taip pat yra ir apribojimų, kuriems esant asmeniui negali būti iškelta bankroto byla:

– Jei per paskutinius 3 metus iki bankroto bylos iškėlimo skolininkas tyčia pateikė klaidingą informaciją kreditoriams;

– Jei daugiau nei 30% suteikto kredito buvo panaudota ne sutartyje numatytais tikslais;

– Jei per paskutinius 10 metų buvo įvykdyta bankroto procedūra ir asmens skolos buvo nurašytos;

– Jei per paskutinius 5 metus iki bankroto bylos iškėlimo ar jos metu fizinis asmuo buvo baustas už finansinius nusikaltimus, susijusius su mokesčių vengimu.

Kokia yra fizinio asmens bankroto proceso trukmė?

Bankroto administratorius yra įpareigojamas per 6 mėnesius po asmens paskelbimo nemokiu išvaržyti visą asmeniui priklausantį turtą. Terminas gali būti pratęsiamas kreditorių susirinkimo sutikimu, jei turtas yra įkeistas.

Kada bankroto administratorius pradeda turto išvaržymą?

Turto išvaržymo procedūra pradedama ne anksčiau kaip po 2 mėnesių po asmens pripažinimo nemokiu teismo sprendimu.

Kas nutinka jei skolų nurašymo proceso metu asmuo praranda darbą ar tampa neįgalus?

Pagal Mokumo atkūrimo planą likę skoliniai įsipareigojimai kreditoriams gali būti sumažinami perpus teismo sprendimu, jei per metus asmuo nesusiranda apmokamo darbo arba tampa nedarbingas.

Koks yra skolų nurašymo proceso rezultatas?

Sėkmingai įvykdžius Mokumo atkūrimo planą, skolos yra nurašomos ir asmuo vėl tampa mokus.

Kiek užtrunka skolų nurašymo procedūra?

Terminas priklauso nuo to, kokios yra asmens pajamos bei skolinių įsipareigojimų suma. Jei skolos kreditoriams neviršija 30.000 EUR procedūra trunka 1 metus; jei viršija 30.000 EUR, tačiau neviršija 150.000 EUR – 2 metai; jei skolos viršija 150.000 EUR – laikotarpis 3 metai. Bet kokiu atveju laikotarpis negali būti ilgesnis nei 3 metai.

Ar įmanoma užsienio valstybių piliečiams inicijuoti nemokumo procesą Latvijoje?

Taip, jei asmuo atitinka visus anksčiau minėtus reikalavimus bei nėra kliūčių iškelti fizinio asmens bankroto bylą Latvijos Respublikoje.

 

Lietuvos bei Latvijos fizinių asmenų bankroto procedūrų palyginimas

Bankroto procedūra Lietuvoje Bankroto procedūra Latvijoje
Minimali skolinių įsipareigojimų suma –25 MMA. Minimali skolinių įsipareigojimų suma – 5000 EUR.
Trukmė 3 metai, nepriklausomai nuo skolinių įsipareigojimų dydžio. Trukmė priklauso nuo skolinių įsipareigojimų dydžio, tačiau negali viršyti 3 metų.
Kreditoriai įspėjami prieš bankroto bylos iškėlimą, taip jiems suteikiant galimybę aktyviai dalyvauti procese. Kreditoriai įspėjami tik iškėlus bylą, kai teismo sprendimas yra įsiteisėjęs ir neskundžiamas.
Asmenys, galintys inicijuoti bankroto bylą Lietuvoje – piliečiai, nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje turintys asmenys bei  Lietuvoje nuolatinę gyvenamąją vietą turintys ir čia pajamas gaunantys asmenys. Visi asmenys, kurie turi ekonominių interesų centrą Latvijoje t.y. asmenys esantys mokesčių mokėtojais Latvijos Respublikoje ne mažiau kaip 6 mėnesius.
Teismo procesas – žodinis, asmuo privalo dalyvauti bei duoti paaiškinimus. Teismo procesas – rašytinis, asmens dalyvavimas neprivalomas bei yra žymiai greitesnis.

 

Žymos: , , ,

Šeimos ir sutuoktinio paveldėjimo teisė

Šeimos ir paveldėjimo teisė apima vedybų, skyrybų, santuokoje įgyto turto padalijimo ir santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartis bei klausimus dėl mirusio asmens palikto turto paveldėjimo. Mes padedame paruošti, sudaryti ir įregistruoti tokias sutartis. Konsultuojame savo klientus visais šeimos ir paveldėjimo teisės klausimais. Kokiais šeimos ir sutuoktinio paveldėjimo teisės klausimais suteiksime jums konsultacijas? Planuojant sudaryti santuoką […]

Plačiau

Ne laiku išduotos tachografo kortelės – ar galima gauti kompensaciją?

Advokatas Mindaugas Šimkūnas su žurnalistu Vadim Volovoj kalbėjosi apie situaciją, kai 2023 m. dėl Lietuvos transporto saugos administracijos uždelsimo išduoti naujos kartos tachografo korteles Lietuvos vežėjai galėjo patirti nuostolių, kas tokius nuostolius galėtų sudaryti, kaip juos apskaičiuoti, taip pat kam ir kokiu būdu būtų galima pareikšti reikalavimus dėl tokių nuostolių atlyginimo. Kviečiame susipažinti su Lietuvos vežėjų sąjungos inetnetinėje svetainėje https://vezejas.eu patalpintu straipsniu šia tema.

Plačiau

Nupirkote naudotą transporto priemonę ir pastebėjote, kad ji turi defektų? Sužinokite, ko galite reikalauti iš pardavėjo

Ar privaloma pirkėjui prieš įsigyjant naudotą transporto priemonę patikrinti jos techninę būklę (kokybę)? Yra situacijų, kai pardavęs netinkamos kokybės transporto priemonę, pardavėjas nėra atsakingas už jos defektus. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už pareigą perduoti tinkamą prekę nevykdymo, jeigu įrodo, kad sutarties sudarymo metu pirkėjas žinojo arba negalėjo nežinoti apie tai, jog daiktai neatitinka sutarties ar įprastų reikalavimų.

Plačiau
Žemėlapis