Įmonių restruktūrizavimas

Įmonių bankroto valdymo departamento duomenimis 2009-11-11 buvo vykdoma 2444, o baigta 5838 bankroto procedūrų. Restruktūrizavimo procedūrų vykdyta tik 53, o baigta – 5. Matyti, jog dauguma įmonių, susidūrusių su savo ar kontrahento finansiniais sunkumais kur kas dažniau inicijuoja bankroto, o ne restruktūrizavimo procedūrą.

Dažnai bankroto bylos keliamos įmonėms, tebevykdančioms ūkinę komercinę veiklą. Tokiai įmonei inicijuota bankroto procedūra ne visada garantuoja, jog kreditoriaus, pareiškusio ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, interesai bus apginti. Kartais įmonei bankroto byla neiškeliama, nes ji neatitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nustatytų kriterijų, pvz. įmonės pradelsti įsipareigojimai neviršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Dažnai iškėlus įmonei bankroto bylą, paaiškėja, kad įmonė turto neturi ar turi nepakankamai, jog patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus. Tokiu būdu nelaimi nei viena ginčo šalis. Tuo tarpu įmonės restruktūrizavimo procedūra suteikia galimybę atkurti įmonės mokumą, išsaugoti į ją įdėtą darbą ir jo rezultatus, klientus, žinomumą, tai, ko taip reikia dažnai naujai įsteigtai įmonei. Pabrėžtina, jog teismui iškėlus įmonei restruktūrizavimo bylą, bankroto bylos iškelti negalima.

Atsižvelgiant į tai, svarstytinas įmonės galimo restruktūrizavimo klausimas.

Įmonės restruktūrizavimas – procedūra, kurios metu įmonėms, turinčioms laikinų finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos, sudaromos sąlygos išsaugoti ir plėtoti veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto. Tokios procedūros metu dažniausiai pakeičiama restruktūrizuojamos įmonės ūkinės veiklos rūšis, modernizuojama gamyba, tobulinamas darbo organizavimas, parduodamas įmonės turtas ar jos dalis, priimamas kitų įmonių turtas jas jungiant ar skaidant, įgyvendinamos techninės, ekonominės bei organizacinės priemonės, skirtos įmonės mokumui atkurti, pakeičiami įmonės įsipareigojimų kreditoriams dydžiai ar vykdymo terminai.

Pabrėžtina, jog restruktūrizavimo proceso negalima pradėti, jei įmonei iškelta bankroto byla (arba bankroto procesas pradėtas ne teismo tvarka), įmonė nebevykdo ūkinės komercinės veiklos arba įmonė nepažeidžia Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatyme nustatytų atsiskaitymo su kreditoriais terminų.

Pareiškimą teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo gali pateikti įmonės vadovas arba kreditoriai. Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei turi teisę pareikšti ne tik įmonės vadovas, kreditoriai, bet ir įmonės savininkas. Teismas, priimdamas nutartį iškelti restruktūrizavimo bylą, paskiria įmonės administratorių. Administratorius paprastai skiriamas įmonės restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui iki planas patvirtinamas teisme. Kreditoriams nusprendus, teismas gali administratorių paskirti ir plano įgyvendinimo laikotarpiui. Pabrėžtina, jog priešingai nei bankroto procedūros atveju įmonės valdymo organai išsaugo savo įgaliojimus. Jų veiklą rengiant restruktūrizavimo planą prižiūri administratorius, o planą įgyvendinant kreditorių susirinkimo primininkas ir administratorius (jei jis paskirtas kreditorių susirinkimui nutarus).

Restruktūrizavimo plane be kita ko nurodomos priemonės ir veiksmai, kurių bus imtasi įmonės mokumui atkurti, skolos kreditoriams bei jų grąžinimo terminai. Restruktūrizavimo planą, kuriam pritarė kreditoriai, administratoriaus teikimu tvirtina teismas. Konkreti įmonės restruktūrizavimo proceso trukmė nustatoma restruktūrizavimo plane. Procesas negali būti ilgesnis nei 4 metai. Teismas, esant kreditorių susirinkimo nutarimui, maksimalų terminą gali pratęsti dar vieneriems metams.

Restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai turi teisę gauti informaciją apie restruktūrizacijos procesą, teikti pasiūlymus dėl restruktūrizavimo plano ir jam pritarti , dalyvauti kreditorių susirinkimuose. Juose kreditoriai išrenka asmenis, kurie prižiūri restruktūrizavimo plano įgyvendinimą, gali inicijuoti administratoriaus pakeitimą, restruktūrizavimo plano pakeitimus. Akcentuotina, jog kreditoriui sutinkant, piniginę prievolę galima pakeisti kita prievole ir atsiskaityti restruktūrizuojamos įmonės turti ar akcijomis. Kreditoriai taip pat gali atidėti savo reikalavimų, atsiradusių iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, įvykdymo terminus, atsisakyti visų reikalavimų (jų dalies). Šias nuolaidas gali taikyti ir privalomųjų įmokų administratoriai.

Įmonės restruktūrizavimo procesas baigiasi atkūrus įmonės mokumą, atsiskaičius su kreditoriais, pasiekus kitus restruktūrizavimo plane iškeltus tikslus. Kreditorių susirinkimui nepritarus restruktūrizacijos projektui, įmonės dalyviams nepriėmus sprendimo įmonę restruktūrizuoti arba paaiškėjus, kad pateikta informacija apie įmonės ekonominę būklę buvo neteisinga, dėl ko restruktūrizavimo planas negali būti įvykdytas ar išaiškėjus, jog plane numatytos priemonės nebus įgyvendintos, restruktūrizavimo byla nutraukiama. Akcentuotina, jog atsiradus pagrindui iškelti įmonei bankroto bylą, kai ji vykdo restruktūrizacijos planą, o teismas gauna pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas nutartimi restruktūrizavimo bylą nutraukia ir iškelia įmonei bankroto bylą.

Žymos: , , , ,

Šeimos ir sutuoktinio paveldėjimo teisė

Šeimos ir paveldėjimo teisė apima vedybų, skyrybų, santuokoje įgyto turto padalijimo ir santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartis bei klausimus dėl mirusio asmens palikto turto paveldėjimo. Mes padedame paruošti, sudaryti ir įregistruoti tokias sutartis. Konsultuojame savo klientus visais šeimos ir paveldėjimo teisės klausimais. Kokiais šeimos ir sutuoktinio paveldėjimo teisės klausimais suteiksime jums konsultacijas? Planuojant sudaryti santuoką […]

Plačiau

Ne laiku išduotos tachografo kortelės – ar galima gauti kompensaciją?

Advokatas Mindaugas Šimkūnas su žurnalistu Vadim Volovoj kalbėjosi apie situaciją, kai 2023 m. dėl Lietuvos transporto saugos administracijos uždelsimo išduoti naujos kartos tachografo korteles Lietuvos vežėjai galėjo patirti nuostolių, kas tokius nuostolius galėtų sudaryti, kaip juos apskaičiuoti, taip pat kam ir kokiu būdu būtų galima pareikšti reikalavimus dėl tokių nuostolių atlyginimo. Kviečiame susipažinti su Lietuvos vežėjų sąjungos inetnetinėje svetainėje https://vezejas.eu patalpintu straipsniu šia tema.

Plačiau

Nupirkote naudotą transporto priemonę ir pastebėjote, kad ji turi defektų? Sužinokite, ko galite reikalauti iš pardavėjo

Ar privaloma pirkėjui prieš įsigyjant naudotą transporto priemonę patikrinti jos techninę būklę (kokybę)? Yra situacijų, kai pardavęs netinkamos kokybės transporto priemonę, pardavėjas nėra atsakingas už jos defektus. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už pareigą perduoti tinkamą prekę nevykdymo, jeigu įrodo, kad sutarties sudarymo metu pirkėjas žinojo arba negalėjo nežinoti apie tai, jog daiktai neatitinka sutarties ar įprastų reikalavimų.

Plačiau
Žemėlapis